Programme Delivery Officer Wales - READVERTISEMENT

Cardiff, Wales, United Kingdom | Programme Delivery | Full-time | COVID-19 remote

Apply

APPLICATION FORMS ONLY - NO CVs OR AGENCIES PLEASE

FFURFLENNI CAIS YN UNIG – DIM CV NAC ASIANTAETHAU OS GWELWCH YN DDA

Full time (35hrs/week), Cardiff / Fixed Term contact until 31st March 2023

Salary: £24,000 - £28,000 per annum

Deadline: 10am, 31st January 2022

Llawn Amser  (35 awr yr wythnos), Caerdydd / Swydd llawn amser am gyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2023

Cyflog: £24,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad cau: 10am, 31 Ionawr 2022

A new opportunity has opened up at Into Film in our Programme Delivery and Learning Department. Into Film is an education charity that puts film at the heart of children and young people’s educational, cultural and personal development. We are proud to say that over half of UK schools engage with our exciting programme of film clubs, cinema screenings, resources and training.

Reporting to a Programme Delivery Manager and working closely with a Programme Delivery Coordinator, the Account Support team and with the Learning team, Programme Delivery Officers play a key role in engaging schools and youth organisations, supporting them to deliver the best possible service of learning through and with film, to children and young people.  They work alongside the Marketing and Communications and Accounts Support teams on the full Into Film programme, from recruitment to advocacy and deliver an excellent level of customer service. Programme Delivery Officers also work closely with their assigned Programme Delivery Coordinator to develop and plug into a strong national network of organisations including the BFI, FAN and other arts & education bodies.

The successful candidate will have excellent customer services skills; a good understanding of the education market and how teachers can use film to meet their teaching and learning objectives; a good working knowledge of CRM systems; a good understanding of the BFI, the FAN network and other regional film and/or arts organisations, and experience of interpreting and reporting on data. Excellent communication skills, verbal and written, in both English and Welsh is an essential requirement for this role.

Mae cyfle newydd wedi codi yn Into Film yn ein Hadran Gweithredu Rhaglenni a Dysgu. Elusen addysg yw Into Film sy’n rhoi lle creiddiol i ffilm yn natblygiad addysgol, diwylliannol a phersonol plant a phobl ifanc. Rydym yn falch o gael dweud bod dros hanner ysgolion y Deyrnas Unedig yn ymwneud â’n rhaglen gyffrous o glybiau ffilm, dangosiadau sinema, adnoddau a hyfforddiant.

Gan adrodd i Reolwr Gweithredu Rhaglenni a chydweithio’n agos â Chydlynydd Gweithredu Rhaglenni, y tîm Cymorth Cyfrifon a’r tîm Dysgu, mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni’n chwarae rôl allweddol wrth gynnal cyswllt ag ysgolion a sefydliadau ieuenctid, a’u cynorthwyo i gyflawni’r gwasanaeth gorau posibl o ddysgu drwy ffilm a chyda ffilm i blant a phobl ifanc.  Maent yn gweithio ochr yn ochr â thimau Marchnata a Chyfathrebu a Chymorth Cyfrifon ar raglen lawn Into Film, o recriwtio i eiriolaeth, ac yn cyflawni lefel ragorol o wasanaeth cwsmeriaid. Mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni hefyd yn cydweithio’n agos â’u Cydlynydd Gweithredu Rhaglenni dynodedig i ddatblygu a chysylltu i mewn i rwydwaith cenedlaethol cryf o sefydliadau gan gynnwys y BFI, FAN a chyrff eraill ym maes y celfyddydau ac addysg.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol; dealltwriaeth dda o’r farchnad addysg a sut gall athrawon ddefnyddio ffilm i gyflawni’u hamcanion dysgu ac addysgu; gwybodaeth weithio dda o systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid; dealltwriaeth dda o’r BFI, rhwydwaith FAN a sefydliadau rhanbarthol eraill ym maes ffilm a/neu’r celfyddydau, a phrofiad o ddehongli data ac adrodd arno. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn Gymraeg a Saesneg, yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Please download the Full Job DescriptionWelsh Cymraeg and Application Form for further details.  The closing date for applications is 10am 31st January 2022.

Lawrlwythwch y Swydd-ddisgrifiad Llawn a Ffurflen Gais i gael mwy o fanylion. Dyddiad cau cyflwyno cais yw 10am, 31 Ionawr 2022.


Please note that we will only consider application forms uploaded at the 'Apply for this position' link below - CVs or email applications will not be considered. 
 

Noder mai ffurflenni cais a gaiff eu lanlwytho drwy ddolen ‘Gwneud cais am y swydd hon’ yn unig y byddwn yn eu hystyried – ni chaiff CV na cheisiadau e-bost eu hystyried.  

The successful applicant will must successfully undertake an enhanced DBS check, which will be arranged by Into Film. 

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd yn llwyddiannus â gwiriad DBS, a gaiff ei drefnu gan Into Film.